اخــبار  
  • ساعت کار فعالیت صرفی از ساعت 10.30صبح الی 14.30عصر میباشد.
  • حواله ارزی (نیمائی)به کلیه نقاط دنیا با هماهنگی دفتر انجام میگردد.
  • با توجه به نوسانات نرخ ارز در هنگام معامله حتما"با دفتر هماهنگ نمایید.با تشکر
در حال توسعه مي باشد