اخــبار  
 • توجه ..توجه ..نرخ ارز از ساعت 10 صبح اعلام میگردد وهر 15 دقیقه نرخ آن تعویض میشود.لطفا توجه داشته باشید
 • ساعت کار فعالیت صرفی از ساعت 10.30صبح الی 14.30عصر میباشد.
 • حواله ارزی (نیمائی)به کلیه نقاط دنیا با هماهنگی دفتر انجام میگردد.
 • با توجه به نوسانات نرخ ارز در هنگام معامله حتما"با دفتر هماهنگ نمایید.با تشکر
نحوه درخواست  خرید وفروش حواله ارزی
برای اولین بار با مراجعه به شعبه مدارک زیر را تحویل داده وپروند خود را کامل نموده ودر دفعات بعد با پرکردن فرم حواله که در صفحه
درخواست حواله میباشد .ودریافت فاکتور مربوطه دیگر نیازی به حضور فیزیکی شما نمی باشد.
مدارک مورد نیاز برای اشخاص (حقیقی)جهت ثبت درسنای بانک مرکزی
 1. کپی کارت ملی
 2. نامه درخواست حواله با امضا
 3. شماره موبایل شخص
 4. آدرس ، تلفن ، فکس و ایمیل شخص

مدارک مورد نیاز برای شرکتها حقوقی

 1. کپی روزنامه رسمی شرکت
 2. کپی کارت بازرگانی شرکت
 3. کپی کارت اقتصادی شرکت
 4. نامه در خواست حواله در سربرگ شرکت با امضائ مدیر عامل
 5. معرفی نماینده بادرج شماره کارت ملی وتلفن موبایل نماینده در سربرگ شرکت با امضائ مدیر عامل
 6. کپی کارت ملی مدیر عامل ونماینده معرفی شده
 7. ارائه پرفورم مربوط به حواله
 8. آدرس/تلفن/ایمیل/فکس/ شرکت

مدارک لازم جهت واریز وجوهات ارز ی

 1. در صورتی که شرکت در خواست کننده آدرس باشد .نامه درخواست باید در سر برگ شرکت با امضائ مدیر عامل باشد.
 2. درصورتی که شخص درخواست کننده آدرس باشد با حضور در شعبه
 3. درج نام شرکت یا شخص واریز کنند ونوع ارزی الزامی میباشد.
 4. ارسال معرفی نامه ازسوی شرکت  یا شخص واریز کننده  خطاب به این شرکت مبنی بر پرداخت وجه در ایران