اخــبار  
  • توجه ..توجه ..نرخ ارز از ساعت 10 صبح اعلام میگردد وهر 15 دقیقه نرخ آن تعویض میشود.لطفا توجه داشته باشید
  • ساعت کار فعالیت صرفی از ساعت 10.30صبح الی 14.30عصر میباشد.
  • حواله ارزی (نیمائی)به کلیه نقاط دنیا با هماهنگی دفتر انجام میگردد.
  • با توجه به نوسانات نرخ ارز در هنگام معامله حتما"با دفتر هماهنگ نمایید.با تشکر