اخــبار  
  • طبق دستورهر نوع خرید یا فروش ارز در فضای مجازی توسط صرافی رز میرداماد کمافی سابق امکان پذیر نمی باشد
  • توجه توجه مشتریان محترم نرخ تابلو سایت هر 5 دقیقه یکبار تغییر میکند لطفا: در هنگام خرید یا فروش دقت فرمائید.با تشکر مدیریت شرکت
اشخاص حقیقی شرکت ها
نام و نام خانوادگی : نام پدر : شماره شناسنامه :
صادره از : شماره ملی : کد پستی :
آدرس :
شماره تماس :
آدرس ایمیل :
نام شرکت : شماره ثبت : محل ثبت :
کد اقتصادی : شماره شناسه ملی : کد پستی :
آدرس :
شماره تماس :
آدرس ایمیل :